FUDBAL: Fizička Priprema

Da bi ste preuzeli ili pročitali kompletan dokument kliknite ovde

Prvi deo: NASTAVNI PROGRAM

 • Naziv predmeta, status predmeta, semestar, broj časova (ukupno, nedeljno)
  FUDBAL – FIZIČKA PRIPREMA, obavezan predmet, semestar (?), broj časova (?) – (primer)
 • Ime predavača i saradnika
  dr  Bane NOVITOVIĆ
 • Cilj predmeta
  •    Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim značajem fizičkih priprema, kao nerazdvojivog činioca uspešnosti u fudbalu.
  •    Upoznavanje studenata sa osnovnim i specifičnim  podacima vezanim za fizička svojstva fudbalera i mogućnostima njihovog razvoja.
  •    Definisanje terminološkog i pojmovnog minimuma neophodnog za korišćenje stručne literature.
  •    Osposobljavanje studenata za analizu i planiranje konkretnih programa namenjenih neposrednom radu sa različitim polom, uzrastom, kategorijom.  
  •    Razvijanje sposobnosti, kod studenata, da razumeju zakonitosti na kojima se temelji trening fizičkih sposobnosti, da znaju da primene, da kontrolišu i mere efekat svog rada putem testiranja svih primarnih i specifičnih situacionih sposobnosti fudbalera.
 • Očekivani ishodi ili rezultati
  •    Usvajanje bazičnih teorijskih i praktičnih informacija koje reprezentuju pozitvno znanje iz oblasti fizičke pripreme fudbalera, kao i glavnih karakteristika naučnog pristupa u ovoj oblasti.
  •    Osposobljenost studenata za praćenje stručne i naučne literature iz ove oblasti.
  •    Razume značaj ličnog angažovanja u učenju i razvoju sopstvene ličnosti, shvata praktične implikacije tog načela u sopstvenom stručnom razvoju i u trenerskom radu sa fudbalerima.
  •    Razume prirodu i složenost procesa učenja, poznaje principe efikasnog učenja, posebno njihovu primenu u procesu planiranja, organizovanja i vođenja sportskog treninga baziranog na fizičkim pripremama sa različitim polom, uzrastom i kategorijom.
  •    Vlada metodama i tehnikama racionalnog učenja i ume da ih prenese na fudbalere.
  •    Osposobljenost za pravljenje i realizaciju programa fizičkih priprema namenjenih radu u školi fudbala.
  •    Osposobljenost za pravljenje i realizaciju programa fizičkih priprema namenjenih radu sa muškom seniorskom fudbalskom ekipom.
  •    Osposobljenost za pravljenje i realizaciju programa fizičkih priprema namenjenih radu sa ženskom fudbalskom ekipom.
  •    Mogućnost studenata da se uključe u rad fudbalskih klubova – škola fudbala.
  •    Mogućnost studenata da se uključe u rad fudbalskih klubova – seniorska ekipa.
  •    Mogućnost studenata da se uključe u rad fudbalskih klubova – ženska ekipa.
  •    Osposobljenost studenta da primeni stečena znanja i da se kroz praksu i dalje obrazovanje sistematski i kontinuirano usavršava kao pedagog, trener, savetnik i mentor fudbalera sa kojima radi.
 • Sadržaj predmeta
  U okviru nastave ovog predmeta biće obrađene sledeće tematske celine:
  1.    Teorijske osnove fizičkih priprema: pojam fizičke kondicije u fudbalu; razvoj i značaj fizičkih priprema kroz istorijiski razvoj fudbala; povezanost fizičkih priprema, tehnike i taktike.
  2.    Moderne klasifikacije fizičkih svojstava fudbalera: karakteristike intervalnog modela aktivnosti i tipologija napora kod fudbalera za vreme utakmice; kvantitativna struktura kretanja.
  3.    Energetski procesi u oranizmu fudbalera: izvori energije potrebni za mišićni rad; aerobni energetski procesi; anaerobni (laktatni i alaktatni) energetski procesi.
  4.    Osnovna fizička svojstva fudbalera – snaga: eksplozivna snaga; startna i ubrzavajuća snaga; udarni metod treninga snage; skokovi u dubinu; snaga ruku, ramenog pojasa, trbušne, leđne muskulature i vratne muskulature i snaga nogu; testovi za ocenu snage fudbalera.
  5.    Osnovna fizička svojstva fudbalera – brzina: latentno vreme motorne reakcije; brzina pojedinačnog pokreta; frekvencija pokreta; brzina starta u prostoj i složenoj situaciji; startno ubrzanje; maksimalna brzina trčanja; brzina naglog zaustavljanja; brzina izvođenja elemenata tehnike; brzina izvođenja elemenata taktike; testovi za ocenu brzine trčanja fudbalera.
  6.    Osnovna fizička svojstva fudbalera – izdržljivost: aerobna specijalna izdržljivost; aerobna opšta izdržljivost; anaerobna izdržljivost; intezitet motorne aktivnosti – maksimalni, submaksimalni i umereni; testovi za ocenu izdržljivosti fudbalera.
  7.    Osnovna fizička svojstva fudbalera – okretnost: složena koordinacija pokreta; tačnost izvođenja kretanja; vreme izvršavanja zadataka okretnosti; savlađivanje novih motornih zadataka; psihički faktori i okretnost; usavršavanje okretnosti učenjem tehničkih i taktičkih pokreta u fudbalu; testovi za ocenu okretnosti fudbalera.
  8.    Osnovna fizička svojstva fudbalera – gipkost: ograničavajući faktori gipkosti; emocionalno stanje i podizanje elalstičnih svojstava mišića; istezanje mišića i mišićnih grupa; uzroci povreda mišića i tetiva prilikom treninga gipkosti; vidovi gipkosti; aktivni i pasivni vid gipkosti; način istezanja – balistički i statički; prednosti i mane pojedinih načina istezanja; testovi za ocenu gipkosti fudbalera.
 • Nastavni oblici, metode i tehnike
  •    Predavanja (broj časova nedeljno) – uključuju više oblika plenarnog rada: izlaganje nastavnika o temama iz nastavnog programa; studentsko angažovanje na prikupljanju podataka i prezentovanju dobijenih rezultata putem seminarskih radova, sa prethodno izabranim temama iz oblasti fizičke pripreme.

  •    Vežbe (broj časova nedeljno) – podrazumevaju rad u manjim grupama sa kojima se vrši praktičan prikaz iz oblasti fizičke pripreme; organizovanje radionica u kojima se obrađuju aktuelni problemi fizičke pripreme u savremenom fudbalu; susret sa vodećim stručnjacima iz neposredne prakse.
 • Preduslovi za pohađanje nastave
  Srednješkolsko obrazovanje i normalno zdravstveno stanje.
 • Obaveze studenata
  Predispitne obaveze:
  Pohađanje nastave i aktivno angažovanje u nastavi.
  Polaganje 2 kolokvijuma.
  Izrada seminarskog rada.
  Praktičan prikaz metodskog postupka razvoja fizičkih priprema kod fudbalera, po izboru.
  Ispitne obaveze: pisani i usmeni ispit.
  Vremensko opterećenje studenata:
  •    Pohađanje predavanja i vežbi  (broj časova)
  •    Rad na predispitnim obavezama (broj sati)
  •    Priprema za ispit (broj sati)
  Ukupno: (broj sati)
  Broj kredita: (broj)
 • Način praćenja, bodovanja i ocenjivanja
  •    Nastavnik vodi evidenciju o dolasku i pohađanju nastave, odnosno evidenciju o ispunjenosti predispitnih i ispitnih obaveza i evidentira ih u indeksu, iskazujući brojem poena.
  •    Kompletno ispunjavanje predispitnih i ispitnih obaveza studentu omogućava sakupljanje maksimalnih 100 poena. Za uspešno izvršavanje predispitnih obaveza može dobiti najviše 70 poena, a za uspeh na završnom ispitu najviše 30 poena.
  •    Redovnost dolazaka i učešće na predavanjima potvrđuje nastavnik svojim potpisom. Pravo na polaganje završnog ispita student stiče ako je učestvovao u 80% časova predavanja i vežbi.
 • Literatura

  Osnovna literatura:

  1.    Novitović, B. (2006): Fudbal – Primenjena tehnika-taktika, SIA, Beograd
  2.    Novitović, B. (2008): Fudbal – Pedagoška praksa, Visoka škola za sport, Beograd


  Šira literatura:

  1.    Aleksić, V. (1995): Fudbal – Istorija, teorija i metodika fudbala, FFK, Beograd
  2.    Boženko, A. (1986): Rad sa mlađim kategorijama u fudbalu, Sportska knjiga, Beograd
  3.    Boženko, A. (1997): Osnove teorije i metodike treninga fudbalera, Beograd
  4.    Dujmović, P. (2000): Škola nogometa, Zagreb
  5.    FIFA (1997): Pravila igre, FSJ, Beograd
  6.    Grupa autora (1997): Jugoslovenska škola fudbala, FSJ, Beograd
  7.    Joksimović, S. (1994): Teorija tehnike u fudbalu, Zaječar
  8.    Opavski, P. (1996): Planiranje i programiranje treninga u fudbalskom klubu, Beograd
  9.    Radosav, R. (1996): Teorija i metodika fudbala, FFK, Novi Sad
  10.    Toplak, I. (1985): Savremeni fudbal i njegove tajne – taktika i metodika, FSJ, Beograd
  11.    Velebit, R. (2003): Teorija savremenog treninga u fudbalu, Beograd

Da bi ste preuzeli ili pročitali kompletan dokument kliknite ovde

 
Czech English French German Greek Italian Norwegian Persian Russian Spanish

Youtube

Facebook Bane.Sport

Google Plus

 

Panoramio

Pretražite Sajt

Svi materijali publikovani na ovom sajtu, pisani sadržaji, slike, grafički materijali audio i video materijali se ne smeju publikovati, javno reprodukovati ili citirati. Za korišćenje bilo kog sadrzaja ili dela sadržaja sajta morate pismeno tražiti dozvolu autora, osim o delu gde se publikuju Izveštaji i dokumentacija predviđena da se preuzme sa sajta.
©2010 Bane Novitović - dizajn i izrada BIT Studio.